Thursday, 6 December 2018

అత్యంత మహిమాన్విత స్త్రోత్రరాజములుశ్రీగాయత్రీస్తోత్రమ్

నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ
అజరే అమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ ౧॥

నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యవావిత్రికేఽమలే
బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే ౨॥

అనన్తకోటి-బ్రహ్మాణ్డవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ
నిత్యానన్దే మహామయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే ౩॥

త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్ రుద్రస్త్వమిన్ద్రదేవతా
మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః ౪॥

పూషాఽర్యమా మరుత్వాంశ్చ ఋషయోఽపి మునీశ్వరాః
పితరో నాగయక్షాంశ్చ గన్ధర్వాఽప్సరసాం గణాః ౫॥

రక్షో-భూత-పిశాచాచ్చ త్వమేవ పరమేశ్వరీ
ఋగ్-యజు-స్సామవిద్యాశ్చ అథర్వాఙ్గిరసాని ౬॥

త్వమేవ సర్వశాస్త్రాణి త్వమేవ సర్వసంహితాః
పురాణాని తన్త్రాణి మహాగమమతాని ౭॥

త్వమేవ పఞ్చభూతాని తత్త్వాని జగదీశ్వరీ
బ్రాహ్మీ సరస్వతీ సన్ధ్యా తురీయా త్వం మహేశ్వరీ ౮॥

తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపా త్వం కిఞ్చిత్ సదసదాత్మికా
పరాత్పరేశీ గాయత్రీ నమస్తే మాతరమ్బికే ౯॥

చన్ద్రకలాత్మికే నిత్యే కాలరాత్రి స్వధే స్వరే
స్వాహాకారేఽగ్నివక్త్రే త్వాం నమామి జగదీశ్వరీ ౧౦॥

నమో నమస్తే గాయత్రీ సావిత్రీ త్వం నమామ్యహమ్
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం తురీయే బ్రహ్మరూపిణీ ౧౧॥

అపరాధ సహస్రాణి త్వసత్కర్మశతాని
మత్తో జాతాని దేవేశీ త్వం క్షమస్వ దినే దినే ౧౨॥

ఇతి శ్రీవసిష్ఠసంహితోక్తం గాయత్రీస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్


శ్రీగుర్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

గురు బీజ మన్త్ర - ఓం గ్రాఁ గ్రీం గ్రౌం సః గురవే నమః

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః
గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాఙ్గురురవ్యయః ౧॥

జేతా జయన్తో జయదో జీవోఽనన్తో జయావహః
ఆఙ్గీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః ౨॥

వాచస్పతిర్ వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః
చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖణ్డిజః ౩॥

బృహద్రథో బృహద్భానుర్బృహస్పతిరభీష్టదః
సురాచార్యః సురారాధ్యః సురకార్యహితంకరః ౪॥

గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోఽనఘః
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః ౫॥

ధనుర్ధరో దైత్యహన్తా దయాసారో దయాకరః
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసమ్భవః ౬॥

ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః
ఆఙ్గీరసాబ్దసఞ్జాతో ఆఙ్గీరసకులసమ్భవః   var  ఆఙ్గీరసకులోద్భవః
సిన్ధుదేశాధిపో ధీమాన్ స్వర్ణవర్ణః చతుర్భుజః   var  స్వర్ణకశ్చ
హేమాఙ్గదో హేమవపుర్హేమభూషణభూషితః ౮॥

పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమణ్డలమణ్డితః
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః ౯॥

ఇన్ద్రాదిదేవోదేవేషో దేవతాభీష్టదాయకః
అసమానబలః సత్త్వగుణసమ్పద్విభాసురః ౧౦॥

భూసురాభీష్టదో భూరియశః పుణ్యవివర్ధనః
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః ౧౧॥

సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞః సర్వాపద్వినివారకః
సర్వపాపప్రశమనః స్వమతానుగతామరః ౧౨॥
                            var  స్వమాతానుగతామరః, స్వమాతానుగతావరః
ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః
సదానన్దః సత్యసన్ధః సత్యసంకల్పమానసః ౧౩॥

సర్వాగమజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వవేదాన్తవిద్వరః
బ్రహ్మపుత్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః ౧౪॥

సమానాధికనిర్ముక్తః సర్వలోకవశంవదః
ససురాసురగన్ధర్వవన్దితః సత్యభాషణః ౧౫॥

నమః సురేన్ద్రవన్ద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః
నమస్తేఽనన్తసామర్థ్య వేదసిద్ధాన్తపారగః ౧౬॥

సదానన్ద నమస్తేస్తు నమః పీడాహరాయ
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే ౧౭॥

నమోఽద్వితీయరూపాయ లమ్బకూర్చాయ తే నమః
నమః ప్రకృష్టనేత్రాయ విప్రాణామ్పతయే నమః ౧౮॥

నమో భార్గవషిష్యాయ విపన్నహితకారిణే
నమస్తే సురసైన్యానాంవిపత్ఛిద్రానకేతవే ౧౯॥

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వగః సర్వతోవిభుః ౨౦॥

సర్వేశః సర్వదాతుష్టః సర్వదః సర్వపూజితః
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో దీప్తికర్తా జగత్పితా ౨౧॥

విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా విశ్వయోనిరయోనిజః
భూర్భువోధనదాసాజభక్తాజీవో మహాబలః ౨౨॥

బృహస్పతిః కాష్యపేయో దయావాన్ షుభలక్షణః
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్ సుభద్గర నమోస్తు తే ౨౩॥

బృహస్పతిస్సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః
ఆచార్యోదానవారిష్ట సురమన్త్రీ పురోహితః ౨౪॥

కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తదశ్చ ప్రజాపతిః
విష్ణుః కృష్ణః సదాసూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహః ౨౫॥

ఇతి గుర్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్

Wednesday, 5 December 2018

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం - 90కలియుగ దైవం, సమర్ధ సద్గురువు, భక్తుల పాలిటి కల్పవృక్షం అయిన శ్రీ సాయి ఎందరికో ఉన్నతమైన అధ్యాత్మికానుభూతిని ప్రసాదించి పరిపూర్ణులుగా తీర్చిదిద్దారు. వారిలో శ్రీ గాడ్గీ మహరాజ్ ముఖ్యులు.సామాన్యమైన నేత పని కుటుంబంలో జన్మించిన శ్రీ గాడ్గీ మహరాజ్ తన పూర్వ జన్మ సుకృతం వలన శ్రీ సాయి యొక్క పరిపూర్ణమైన కృపకు పాత్రులై గొప్ప యోగిగా అభివృద్ధి చెందిన వైనం అద్భుతం, అసామాన్యం. ఈ కధను ఇప్పుడు స్మరించుకుందాం.

శ్రీ గాడ్గీ మహరాజ్ యొక్క అసలు పేరు లభ్యం కాలేదు.కాని వాతి తల్లిదండ్రులు చాకలి వారు. ఆయన చిన్నతనం లో శెవ్ గావ్ అనే ఊరిలో ఒక బట్టల దుకాణంలో పని చేసేవారు.ఒకరోజు ఆ గ్రామానికి దివ్య వర్చస్సుతో వెలిగిపోతున్న శ్రీ సాయి వచ్చి భిక్ష చేస్తుండగా సదాచార సంపన్నులైన ఆ గ్రామ ప్రజలు ముస్లిం అన్న భావనతో ఆయనకు భిక్ష వేయలేదు.దానితో శ్రీ సాయి ఆ ఊరు విడిచి బయట ఒక ఏకాంత ప్రదేశం లో కూర్చున్నారు. శ్రీ సాయిని చూడగానే శ్రీ గాడ్గీ వారికి పవిత్ర భావన కలిగి  ఇంటికి వెళ్ళి రొట్టెలు,కూర తీసుకొని అన్ని ప్రదేశాలలో వెదికి ఆఖరుకు శ్రీ సాయి వద్దకు వెళ్ళి తాను తెచ్చిన ఆహార పధార్ధాలను భిక్షగా సమర్పించారు.

శ్రీ గాడ్గీని చూడగానే శ్రీ సాయి కోపంతో ఎందుకొచ్చావుఅని అరిచారు.
ఈ ఊరిలో ఒక్కరు కూడా మీకు భిక్ష వేయలేదు. నాకు ఇవ్వాలనిపించి ఇక్కడికి వచ్చానుఅని వినయంగా చెప్పారు శ్రీ గాడ్గీ.

నేనేమి కోరినా ఇస్తావా?” అని శ్రీ సాయి అడుగగా నా ప్రాణమైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా వున్నాను. నన్ను మీతో వుండనివ్వండిఅని శ్రీ గాడ్గీ సమాధానమిచ్చారు.

శ్రీ గాడ్గీ వారి వినయ విధేయతలకు, భక్తి ప్రవృత్తులకు సంతోషించిన శ్రీ సాయి శ్రీ గాడ్గీ వారి తలపై చేయి పెట్టి ఆశీర్వదించారు. ఆ క్షణం లో శ్రీ గాడ్గీ వారి హృదయం లో చెప్పలేని మార్పు వచ్చింది. సమస్త చింతనలు, దుఖం మటుమాయమై అనిర్వచనీయమైన ఆనందం కలిగింది. వెంటనే ఇక జీవితాంతం శ్రీ సాయి చెంతనే వుండాలని నిర్ణయించుకొని పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రోజు నాకు ఒక గొప్ప గురువు దొరికారు. వారి సన్నిధి తప్ప నాకు ఇంకేమీ ఆఖరలేదు. నేటి నుండి సర్వం త్యజించి ఆయన వద్దకు వెళ్ళిపోతున్నానుఅని తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసి తిరిగి శ్రీ సాయి వద్దకు వెళ్ళారు. గాడ్గీని చూసిన శ్రీ సాయి ఎంతో కోపంగా మళ్లీ నన్ను పీడించుకు తినడానికే ఇక్కడికి వచ్చావుఅని తిట్టి శ్మశానం లోకి వెళ్లారు.స్వామీ, నన్ను అనుగ్రహించండి, మిమ్మల్ని విడిచి నేను బ్రతకలేను.నన్ను మీ దగ్గరే వుండనివ్వండిఅని ఎంతో దీనంగా గాడ్గీ శ్రీ సాయి కాళ్ళపై పడి కన్నీరు మున్నీరుగా ప్రార్ధించారు. ఆఖరుకు శ్రి సాయికి దయ కలిగి ఆ శ్మశానం లో ఒక గొయ్యి తవ్వి అందులో నీరు పోసి ఆ నీటిని గాడ్గీ చేత త్రాగించారు. వెంటనే గాడ్గీకు ఆరు గంటల పాటు బాహ్య స్మృతి లేకుండాపోయి సమాధి స్థితి కల్గింది. శ్రీ సాయి యొక్క అద్భుతమైన యోగ శక్తికి వందనం, అభివందనం.

తిరిగి స్పృహ లోనికి వచ్చిన తర్వాత గాడ్గీ ఆ ఫకీరు కోసం ఎన్నో ప్రదేశాలను వెదికి, చివరకు గ్రామస్థులు ఇచ్చిన ఆచూకి ప్రకారం శిరిడీ లోని మశీదులోనికి ప్రవేశించారు. అక్కడ స్నానం చేస్తున్న శ్రీ సాయి ఫకీరు గాడ్గీని చూడగానే పట్టరాని కోపంతో తిట్లు తిట్టి ఒక ఇటుకను విసరగా అది గాడ్గీ నుదిటిపై తగిలి రక్తం ప్రసవించనారంభించింది. వెంటనే శ్రీ సాయి గాడ్గీ వద్దకు వచ్చి ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకొని ఈ రోజుతో నీ పాప కర్మలు సమస్తం నశించాయి.నిన్ను పరిపూర్ణం గా అనుగ్రహించాను. సదా భగవధ్యానం లో మునిగి వుండి ప్రజలకు సన్మార్గం చూపు.నీ పేరు గాద్గీ మహరాజ్అని ఆశీర్వదించారు.

నాటి నుండి శ్రీ గాడ్గీ మహరాజ్ అధ్యాత్మిక జీవితం ప్రారంభమయ్యింది. ఎందరో శిష్యగణం ఆయనకు ఏర్పడ్డారు. భక్తులకు ప్రవచనాలు చేయడంతో పాటు ఎన్నో లోకహిత కార్యక్రమాలను చేపట్టి ప్రసిద్ధి పొందారు.

ఆయన ఎన్నో ధర్మశాలలు,పాఠశాలలు,ఆసుపత్రులను స్థాపించి మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్న సూక్తిని ఆచరణ ద్వారా చూపించారు. తన యోగశక్తితో ఎందరికో నయం కాని రోగాలను చిటికెలో నయం చేసారు. దివ్య నామ సంకీర్తన ద్వారా భక్తులను భక్తావేశాలలో ముంచెత్తి వారి దుష్కర్మలను నాశనం చేసేవారు.

1927 వ సంవత్సరం లో తన శిష్యగణంతో శిరిడీ వచ్చి సంకీర్తన, సమాధి సేవ చేసి అనంతరం భక్తులతోనా గురువు సన్నిధికి చేరుకుంటున్నాను. ఆయన యొక్క పవిత్రమైన బోధలను మీ హృదయం లో పదిలపరచుకొని త్రికరణశుద్ధిగా ఆచరించి మోక్షం సాధించుకొండిఅని ఉపదేశం చేసి ఒంటరిగా నర్మదా నదీ తీరంలో బధోచ్ గ్రామం చేరి అక్కడ మహాసమాధి చెందారు. గాడ్గీ మహారాజ్ తన జీవిత ప్రస్థానం అంతటా శ్రీసాయిని సద్గురువుగా కీర్తించి కొనియాడేవారు.

 చూసారా ! శ్రీ సాయి ఎంతటి గొప్ప సద్గురువో? ఓక సామాన్యమైన చాకలి కుటుంబంలో పుట్టిన శ్రీ గాడ్గీ వారిని నభూతో నభవిష్యతి అన్నట్లుగా అసామాన్యమైన విధం గా మానవ సేవ చేయించి లోకపూజ్యులైన గాడ్గీ మహరాజుగా తీర్చిదిద్ది సాయి యొక్క అపూర్వమైన అతి శక్తివంతమైన భగవతత్వమును కీర్తించడం మనకు సాధ్యమా ?

సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు
సర్వే జన: సుఖినోభవంతు