Friday, 19 October 2018

మహిమాన్విత స్త్రోత్రములుశ్రీ సరస్వత్యష్టొత్తరశతనామస్తొత్రమ్

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | 
శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 ||


శివానుజా పుస్తకధృత్ ఙ్ఞానముద్రా రమా పరా | 
కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 ||


మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా | 
మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 ||


మహాకాలీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | 
సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || 4 ||


చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలెఖావిభూషితా | 
సావిత్రీ సురసా దెవీ దివ్యాలంకారభూషితా || 5 ||


వాగ్దెవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా | 
భొగదా భారతీ భామా గొవిందా గొమతీ శివా || 6 ||


జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా | 
చండికా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞానైకసాధనా || 7 ||


సౌదామినీ సుధామూర్తిస్సుభద్రా సురపూజితా | 
సువాసినీ సునాసా చ వినిద్రా పద్మలొచనా || 8 ||


విద్యారూపా విశాలాక్షీ బ్రహ్మజాయా మహాఫలా | 
త్రయీమూర్తీ త్రికాలఙ్ఞా త్రిగుణా శాస్త్రరూపిణీ || 9 ||శుంభాసురప్రమథినీ శుభదా చ సర్వాత్మికా | 
రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా చాంబికా తథా || 10 ||


ముండకాయ ప్రహరణా ధూమ్రలొచనమర్దనా | 
సర్వదెవస్తుతా సౌమ్యా సురాసురనమస్కృతా || 11 ||


కాలరాత్రీ కలాధారా రూప సౌభాగ్యదాయినీ | 
వాగ్దెవీ చ వరారొహా వారాహీ వారిజాసనా || 12 ||


చిత్రాంబరా చిత్రగంధా చిత్రమాల్యవిభూషితా | 
కాంతా కామప్రదా వంద్యా విద్యాధరా సూపూజితా || 13 ||


శ్వెతాసనా నీలభుజా చతుర్వర్గఫలప్రదా | 
చతురాననసామ్రాజ్యా రక్తమధ్యా నిరంజనా || 14 ||


హంసాసనా నీలజంఘా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా | 
ఎవం సరస్వతీ దెవ్యా నామ్నామష్టొత్తరశతమ్ || 15 ||


ఇతి శ్రీ సరస్వత్యష్టొత్తరశతనామస్తొత్రమ్ సంపూర్ణమ్ ||

అర్ధ నారీశ్వర స్త్రోత్రం


చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై 
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 1 ||


కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై 
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 2 ||


ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై 
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 3 ||


విశాలనీలోత్పలలోచనాయై 
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 4 ||


మందారమాలాకలితాలకాయై 
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 5 ||


అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై 
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 6 ||


ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై 
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 7 ||


ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై 
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ 
నమః శివాయై చ నమః శివాయ || 8 ||


ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో 
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం 
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ||


Wednesday, 17 October 2018

అపురూప దేవీ స్త్రోత్రాలుశ్రీ భగవతీ కీలక స్తోత్రం
అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | మహాసరస్వతీ దేవతా | మంత్రోదిత దేవ్యో బీజమ్ | నవార్ణో మంత్రశక్తి|శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వఏన జపే వినియోగః
 |
ఓం నమశ్చండికాయై


మార్కండేయ ఉవాచ

ఓం విశుద్ధ ఙ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్యచక్షుషే |

శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే ||1||


సర్వమేత ద్విజానీయాన్మంత్రాణాపి కీలకమ్ | 

సో‌உపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్య తత్పరః ||2||


సిద్ధ్యంతుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి |

ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన భక్తితః ||3||


న మంత్రో నౌషధం తస్య న కించి దపి విధ్యతే |

వినా జాప్యమ్ న సిద్ధ్యేత్తు సర్వ ముచ్చాటనాదికమ్ ||4||


సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యంతి లోకశఙ్ఞ్కా మిమాం హరః |

కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వ మేవ మిదం శుభమ్ ||5||


స్తోత్రంవై చండికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః |

సమాప్నోతి సపుణ్యేన తాం యథావన్నిమంత్రణాం ||6||


సోపి‌உక్షేమ మవాప్నోతి సర్వ మేవ న సంశయః |

కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యామ్ అష్టమ్యాం వా సమాహితః ||7||


దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్య థైషా ప్రసీదతి |

ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్| ||8||


యో నిష్కీలాం విధాయైనాం చండీం జపతి నిత్య శః |

స సిద్ధః స గణః సో‌உథ గంధర్వో జాయతే ధ్రువమ్ ||9||


న చైవా పాటవం తస్య భయం క్వాపి న జాయతే |

నాప మృత్యు వశం యాతి మృతేచ మోక్షమాప్నుయాత్ ||10||


ఙ్ఞాత్వాప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి |

తతో ఙ్ఞాత్వైవ సంపూర్నమ్ ఇదం ప్రారభ్యతే బుధైః ||11||


సౌభాగ్యాదిచ యత్కించిద్ దృశ్యతే లలనాజనే |

తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జప్యమిదం శుభం ||12||


శనైస్తు జప్యమానే‌உస్మిన్ స్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః|

భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవతత్ ||13||


ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యమేవచః |

శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సాన కిం జనై ||14||


చణ్దికాం హృదయేనాపి యః స్మరేత్ సతతం నరః |

హృద్యం కామమవాప్నోతి హృది దేవీ సదా వసేత్ ||15||


అగ్రతో‌உముం మహాదేవ కృతం కీలకవారణమ్ |

నిష్కీలంచ తథా కృత్వా పఠితవ్యం సమాహితైః ||16||


|| ఇతి శ్రీ భగవతీ కీలక స్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం

క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే|

శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే||


ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే|

త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్|సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ|

రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః||కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా|

స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే||


వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ|

గంగాచ తులసీత్వంచ సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః||కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయమ్|

రాసే రాసేశ్వరీ త్వంచ బృందా బృందావనే వనే||కృష్ణ ప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందన కాననే|

విరజా చంపక వనే శత శృంగేచ సుందరీ|


పద్మావతీ పద్మ వనే మాలతీ మాలతీ వనే|

కుంద దంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీ వనే||


కదంబ మాలా త్వం దేవీ కదంబ కాననే2పిచ|

రాజలక్ష్మీః రాజ గేహే గృహలక్ష్మీ ర్గృహే గృహే||ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా|

రూరూదుర్న మ్రవదనాః శుష్క కంఠోష్ఠ తాలుకాః||ఇతి లక్ష్మీ స్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః కృతం శుభమ్|

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సవైసర్వం లభేద్ధ్రువమ్||అభార్యో లభతే భార్యాం వినీతాం సుసుతాం సతీమ్|

సుశీలాం సుందరీం రమ్యామతి సుప్రియవాదినీమ్||పుత్ర పౌత్ర వతీం శుద్ధాం కులజాం కోమలాం వరామ్|

అపుత్రో లభతే పుత్రం వైష్ణవం చిరజీవినమ్||


పరమైశ్వర్య యుక్తంచ విద్యావంతం యశస్వినమ్|

భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భ్రష్ట శ్రీర్లభేతే శ్రియమ్||హత బంధుర్లభేద్బంధుం ధన భ్రష్టో ధనం లభేత్||

కీర్తి హీనో లభేత్కీర్తిం ప్రతిష్ఠాంచ లభేద్ధ్రువమ్||సర్వ మంగళదం స్తోత్రం శోక సంతాప నాశనమ్|
హర్షానందకరం శాశ్వద్ధర్మ మోక్ష సుహృత్పదమ్||

|| ఇతి సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||


Tuesday, 16 October 2018

శ్రీ దేవి స్త్రోత్రాలుశ్రీ లలితా పంచ రత్న స్త్రోత్రం

రచన: ఆది శంకరాచార్య

ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం
బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ |
ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం
మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 ||


ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం
రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ |
మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం
పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || 2 ||


ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం
భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ |
పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం
పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || 3 ||


ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం
త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ |
విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం
విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ || 4 ||


ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ
కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి |
శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి
వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి || 5 ||


యః శ్లోకపంచకమిదం లలితాంబికాయాః
సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే |
తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా
విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనంతకీర్తిమ్ ||


నవ దుర్గ స్త్రోత్రం
గణేశః

హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | 
పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ ||

దేవీ శైలపుత్రీ

వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| 
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ ||


దేవీ బ్రహ్మచారిణీ

దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ |
దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా ||


దేవీ చంద్రఘంటేతి

పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా |
ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా ||

దేవీ కూష్మాండా

సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ |
దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే ||


దేవీస్కందమాతా

సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా |
శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ ||

దేవీకాత్యాయణీ

చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా |
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ ||

దేవీకాలరాత్రి

ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా |
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ || వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా |
వర్ధనమూర్ధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ ||


దేవీమహాగౌరీ

శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః |
మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా ||


దేవీసిద్ధిదాత్రి

సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ||Monday, 15 October 2018


  • శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ |
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ |
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ |
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||
నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్ |
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ |
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్ |
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||
సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్ |
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ |
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్ |
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||
అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్ |
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ |
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణమ్ |
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||
నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ |
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ |
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినామ్ |
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||
మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యో‌உన్వహమ్ |
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ |
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతామ్ |
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సో‌உచిరాత్ ||
ప్రభాత శ్లోకంకరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ||
ప్రభాత భూమి శ్లోకంసముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ||
సూర్యోదయ శ్లోకంబ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ||
స్నాన శ్లోకంగంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ 
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
భస్మ ధారణ శ్లోకంశ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ||
భోజన పూర్వ శ్లోకంబ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ||
అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ-మాశ్రితః |
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ||
భోజనానంతర శ్లోకంఅగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ||
సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకందీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమో‌உస్తుతే ||
నిద్రా శ్లోకంరామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ||
కార్య ప్రారంభ శ్లోకంవక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||
గాయత్రి మంత్రంఓం భూర్భుస్సువః | తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం |
భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||
హనుమ స్తోత్రంమనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
బుద్ధిర్బలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా |
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ||
శ్రీరామ స్తోత్రంశ్రీ రామ రామ రామేతీ రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే
గణేశ స్తోత్రంశుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ||
శివ స్తోత్రంత్ర్యం’బకం యజామహే సుంధిం పు’ష్టివర్ధ’నమ్ | 
ర్వారుకమి’ బంధ’నాన్-మృత్యో’ర్-ముక్షీ మా‌உమృతా”త్ ||
గురు శ్లోకంగురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||
సరస్వతీ శ్లోకంసరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా |
సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |
లక్ష్మీ శ్లోకంలక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ |
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ |
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ||
వేంకటేశ్వర శ్లోకంశ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయే‌உర్థినామ్ |
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||
దేవీ శ్లోకంసర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||
దక్షిణామూర్తి శ్లోకంగురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||
అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రంఅపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతే‌உహర్నిశం మయా |
దాసో‌உయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||
బౌద్ధ ప్రార్థనబుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి
శాంతి మంత్రంఅసతోమా సద్గమయా |
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా |
మృత్యోర్మా అమృతంగమయా |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః |
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ||
ఓం హ నా’వవతు |  నౌ’ భునక్తు | హ వీర్యం’ కరవావహై | 
తేస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || 
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
విశేష మంత్రాఃపంచాక్షరి – ఓం నమశ్శివాయ
అష్టాక్షరి – ఓం నమో నారాయణాయ
ద్వాదశాక్షరి – ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

Thursday, 11 October 2018

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం - 84శిరిడీ సాయి నిత్య ఆరాధన ప్రాముఖ్యం

ఈ కలియుగం లో క్షీణించిపోతున్న ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి, పెచ్చు పెరుగుతున్న అధర్మాన్ని శిక్షించడానికి, ఆశ్రిత భక్త జనావళిని శ్రేయో మార్గం లో నడిపించి వారిని మోక్షార్హులను గావించేందుకు నిర్గుణ, నిరాకార , త్రిగుణాతీతమైన పరబ్రహ్మం ఒక మానవ దేహం ధరించి 19 వ శతాబ్దం లో  దివి నుండి  భువి కేగింది. ఆ పరిశుద్ధ పరమేశ్వర అవతారమే శ్రీ శిరిడీ సాయినాధులు. శ్రీ సాయినాధుని కృప వలన కోట్లాది మంది అనుగ్రహింపబడ్దారు, ఆయన యొక్క అపురూపమైన కరుణా కటాక్షములు ఇప్పటికీ ఆయనను చిత్తశుద్ధితో స్మరించుకునేవారికి లభ్యమౌతునే వున్నాయి. అయితే అందుకు కావల్సింది నిరంతర చింతన,సదా స్మరణ, అను నిత్యం భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధన. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మనం సాయి నిత్య భక్తులం కావాలి.

భక్తులలో గురువారం భక్తులు కూడా వున్నారు. కేవలం సాయిని గురువారం మాత్రమే గుర్తుంచుకొని ఆరాధించడం, పూజాది కార్యక్రమములను నిర్వర్తించడం, సాయి దేవాలయానికి వెళ్ళి కోరికల మూట విప్పి ప్రార్ధన చేయడం, ఆ మర్నాడు మళ్ళి సాయిని మర్చిపోవడం. సాయి సంపూర్ణ అనుగ్రహం నిత్య భక్తులకు మాత్రమే లభ్యం. గురువారం భక్తుల పై వర్షించే సాయి కరుణా కటాక్షాలు అతి స్వల్పం.

సాయి తనను ఏ విధం గా సేవించాలో చాలా స్పష్టం గా చెప్పారు. సాయి సచ్చరిత్ర నుండి ఈ క్రింది వ్యాక్యాలు సంగ్రహించబడ్డాయి :
నన్ను శ్రద్ధా భక్తులతో సదా స్మరించండి. నన్ను నిస్వార్ధం గా సేవించండి. మీకు అన్ని విధాలా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. నిత్యం నా స్మరణ చేసేవారిని, నన్ను ఆరాధించే వారిని నేను తప్పక ఉద్ధరిస్తాను. ఇదియే నా వాగ్దానం

శ్రీ సాయిదేవుని పలుకులు నిశితం గా పరిశీలించినచో సదా స్మరణ, నిస్వార్ధం గా సేవ, నిత్య నామ స్మరణయే ఉత్తమ మైన ఆరాధన అని మనకు అవగతమౌతోంది. అనగా సాయి నిత్య భక్తులకే ఆయన సంపూర్ణ అనుగ్రహం ప్రాప్తం.

భగవద్గీతలో కూడా శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు అనన్య చింతన, ఉపాసన,నిత్యం ఆరాధన చేయాలని అప్పుడు వారి యోగ క్షేమాలను తప్పక చూస్తానని అద్భుతం గా తెలియజేసారు.

ఫనుల వత్తిడి వలన లేక , ఆలసత్వం లేక స్వార్ధ చింతన తోనో ఈ కాలం లో చాలా మంది భక్తులు కేవలం గురువారాలలోనే సాయిని సేవించడం ఒక కార్యక్రమం గా పెట్టుకున్నారు. వారం లో కనీసం ఒక రోజు దైనందిన కార్యక్రమాలను పక్కన పెట్టి దేవాలయానికి వెళ్ళడం మంచిదే. కాని అటువంటి భక్తులకు శ్రీ సాయి నుండి లభించే కటాక్షం, అనుగ్రహం స్వల్పం గా వుంటుంది. అందుకే ఈ కలి కల్మషం నుండి విడిపడాలన్నా, శ్రీ సాయి చేత ఉద్ధరింపబడాలన్నా శ్రీ సాయి యొక్క అనూపమానమైన రక్షణ కవచం లభించాలన్నా మనం చేయాల్సింది సాయి యొక్క నిరంతర, నిత్య ఆరాధన.


శరీరం ఏ కర్మ చేస్తున్నా మనస్సు దైవ విచారణలో, స్మరణలో, చింతనలో మునిగి వుండాలి. ఆహారం స్వీకరించేముందు సర్వం శ్రీ శిరిడీ సాయి సమర్పయామి అని మనస్సులో నే అర్పించాలి, ఆహారం లో ఒక ముద్ద పక్కన పెట్టి ఇంటి బయట విడిస్తే పక్షులు, చీమలు వంటి క్రిమి కీటకాదులు వాటిని స్వీకరించి తమ ఆకలిని తీర్చుకుంటాయి. ఫని ప్రారం భించ బోయే ముందు సాయి అని ఒక సారి తలుచుకుంటే చాలు ఎటువంటి కష్టతరమైన కార్యమైనా దిగ్విజయం గా పూర్తవుతుంది. చివరగా కోరికలతో కాక నిస్వార్ధం గా సాయిని ప్రార్ధించాలి. మనము అడిగింది కాక మనకు అవసరమైన వాటిని శ్రేయోదాయకమైన వాటిని సాయి తప్పక ప్రసాదిస్తారు.

మన భక్తి ఆరాధనలను కేవలం గురువారాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయక అన్ని రోజులలోనూ నిత్య భక్తుల వలె సాయిని సేవించడం సాయి యొక్క కరుణా కటాక్షములకు పాత్రులవడానికి అతి సులభమైన మార్గం.:

సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు
సర్వే జన: సుఖినోభవంతు