Wednesday, 13 June 2018

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం - 54శ్రీ రుద్ర కవచం :


శాంతం పద్మాసనస్థం సశిధరమకుటం పంచ వక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం
నాగంపాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తాం స్పటికమణి నిభం పార్వతీశం నమామి

శ్రీ గంగా గాయత్రి :

విష్ణు పదాబ్జ విద్మహే పావనాయై చ ధీమహి తన్నో గంగా ప్రచోదయాత్

భక్త పంతు అనే ఒక సద్గురువు శిష్యునికి శిరిడీలో కలిగిన గొప్ప అధ్యాత్మిక అనుభూతి గురించి ఇక్కడ స్మరించుకుందాము.ఈ లీలను జాగ్రత్తగా శ్రవణం చేసి, మననం చేస్తే గొప్ప గొప్ప అధ్యాత్మిక రహస్యాలు మనకు అవగతం అవుతాయి.

పంతు అనేవాడు ఒక సంధర్భం లో శిరిడీ వచ్చాడు. అది కూడా చాలా యాదృశ్చికం గా జరిగింది.అతను విరార్ గ్రామం లో నివసించే ఒక గురువుకు ముఖ్య శిష్యుడు.అతను బి బి రైల్వే లో పని చేస్తుండే వాడు. ఒకసారి రైలులో ప్రయాణం చెస్తుండగా అతని బంధువులు, స్నేహితులు కలిసి తామందరూ శిరిడీకి శ్రీ సాయి దర్శనార్ధం పోవుచున్నారు కాబట్టి సరదాగా పంతును కూడా తమతో రమ్మన్నారు. వారి విజ్ఞాపనను కాదనలేక ముందుగా విరార్ లొ తన గురువును దర్శించి, శిరిడీ యాత్రకు అనుమతి పొంది తర్వాత యాత్రకు కావలసిన ధనాన్ని సమకూర్చుకొని తర్వాత అందరితో కలిసి శిరిడీ వెళ్ళాడు. 

మనము ఏ ఇతర గురువును దర్శించాలన్నా ముందుగా మన గురువు యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలన్నది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన మొదటి నియమం. అందరూ మశీదు చేరి బాబా దర్శనం చెసుకున్నారు. ఆ రోజు మశీదు చాలా కోలాహలం గా వుంది. ఎందరో భక్తులు తమకు తోచిన విధం గా శ్రీ సాయికి పూజలు చేస్తున్నారు. రకరకాల కోరికలు కోరుతున్నారు. అన్ని రకములైన దుఖముల నుండి నివారణ పొందుతున్నారు.కష్టాలు, అనారోగ్యం సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు , చింతనలు తీర్చుకొని ఆనందం గా తిరిగి వెళ్తున్నారు.వారందరినీ చూసిన భక్త పంతుకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది. అంతలో పంతుకు మూర్చ వచ్చి హఠాత్తుగా కింద పడిపోయి నురగలు కక్కసాగాడు. అందరూ భయపడ్దారు. ఇంతలో శ్రీ సాయి తన ఆసనం నుండి లేచి వచ్చి నీళ్ళు జల్లి ఆశీర్వదించగా పంతుకు తెలివి వచ్చి లేచి కూర్చున్నాడు. అప్పుడు అతని కెంతో ఉపశమనం కలిగింది. కృతజ్ఞతతో ఆనందాశృవులు చిందించే కళ్ళతో బాబాకు నమస్కారం చేసాడు. సర్వజ్ఞుడైన శ్రీ సాయి పంతు మరొక గురువుకు శిష్యుడని తెలుసుకొని అతనితో చిరునవ్వుతో " నీకెన్ని ఆపదలైనా రానివ్వు. ఎన్ని కష్టాలు, సమస్యలు, చుట్టుముట్టినా నీ ఆధారాన్ని విడువరాదు. నీ గురువు నందే నమ్మకం వుంచుకొనుము. మనస్సును నిలకడగా వుంచి ఆయన ధ్యానం నందే దృష్టిని నిలుపుము. అది నీకెంతో మేలు చేస్తుంది" అని ఆశీర్వదించి ఉదీ ప్రసాదాలను ఇచ్చారు.బాబా మాటలలోని ప్రాముఖ్యాన్ని గ్రహించిన భక్త పంతుకు చెప్పరాని ఆనందం కలిగింది. సద్గురువు స్థానం లో వున్న శ్రీ సాయి ఆ స్థాయికి తగినట్లుగా వుపదేశం ఇచ్చారు. 

జీవితం లో ఒకసారి గురువు నిశ్చయం చేసుకున్నాక ఇక ఆ నిర్ణయాన్ని ఎట్టీ పరిస్థితులలోనూ మార్చరాదు. రోజు కొక గురువు, గంట కొక సిద్ధాంతాన్ని మార్చే సాధకులకు అధ్యాత్మిక జాగృతి అనేది అందని ద్రాక్ష.మనకేం సమస్యలు వచ్చినా, ఏ కోరికలు తీరాలన్నా వాటిని మన సద్గురువునే అడగాలి గాని తెగిన గాలిపటం వలే దిశా, నిర్దేశం లేక అటూ ఇటూ పరిగెత్త రాదని శ్రీ సాయి అభిప్రాయం. దీనినే అవ్యభిచారిణీ భక్తి అని అంటారు. చరిత్రలో అవ్యభిచారిణీ భక్తి మార్గం ద్వారా మోక్షం సాధించిన భక్తా గ్రేసరులెందరో మనకు కనిపిస్తారు. వారందరూ మనకు ఆదర్శం, స్పూర్తి కావాలి. క్షణ క్షణానికి గురువులను, దేవుళ్ళను మార్చేవారు వ్యభిచారిణీ భక్తి మార్గం లో నడుచే వారని, అట్టి వారికి ఎన్ని జన్మలకైనా మోక్షం కలగదని శాస్త్రం తెలియెజేస్తోంది.అటూవంటి అద్భుతమైన, నిగూఢమైన శాస్త్ర రహస్యాన్ని ఒక చిన్న లీల ద్వారా మనందరకూ అర్ధమయ్యేలా తెలియజేసిన శ్రీ సాయికి మననందరం కృతజ్ఞతలను అర్పించుకోవాలి.

సాయిభక్తులందరికీ అనుపమాన లభ్యమైన శ్రీ సాయినాధుని దివ్య ఆశ్సీస్సులు , కరుణా కటాక్షాలు లభించాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము.

సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు
సర్వే జన: సుఖినోభవంతు

No comments:

Post a Comment