Thursday, 6 December 2018

అత్యంత మహిమాన్విత స్త్రోత్రరాజములుశ్రీగాయత్రీస్తోత్రమ్

నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ
అజరే అమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ ౧॥

నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యవావిత్రికేఽమలే
బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే ౨॥

అనన్తకోటి-బ్రహ్మాణ్డవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ
నిత్యానన్దే మహామయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే ౩॥

త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్ రుద్రస్త్వమిన్ద్రదేవతా
మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః ౪॥

పూషాఽర్యమా మరుత్వాంశ్చ ఋషయోఽపి మునీశ్వరాః
పితరో నాగయక్షాంశ్చ గన్ధర్వాఽప్సరసాం గణాః ౫॥

రక్షో-భూత-పిశాచాచ్చ త్వమేవ పరమేశ్వరీ
ఋగ్-యజు-స్సామవిద్యాశ్చ అథర్వాఙ్గిరసాని ౬॥

త్వమేవ సర్వశాస్త్రాణి త్వమేవ సర్వసంహితాః
పురాణాని తన్త్రాణి మహాగమమతాని ౭॥

త్వమేవ పఞ్చభూతాని తత్త్వాని జగదీశ్వరీ
బ్రాహ్మీ సరస్వతీ సన్ధ్యా తురీయా త్వం మహేశ్వరీ ౮॥

తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపా త్వం కిఞ్చిత్ సదసదాత్మికా
పరాత్పరేశీ గాయత్రీ నమస్తే మాతరమ్బికే ౯॥

చన్ద్రకలాత్మికే నిత్యే కాలరాత్రి స్వధే స్వరే
స్వాహాకారేఽగ్నివక్త్రే త్వాం నమామి జగదీశ్వరీ ౧౦॥

నమో నమస్తే గాయత్రీ సావిత్రీ త్వం నమామ్యహమ్
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం తురీయే బ్రహ్మరూపిణీ ౧౧॥

అపరాధ సహస్రాణి త్వసత్కర్మశతాని
మత్తో జాతాని దేవేశీ త్వం క్షమస్వ దినే దినే ౧౨॥

ఇతి శ్రీవసిష్ఠసంహితోక్తం గాయత్రీస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్


శ్రీగుర్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

గురు బీజ మన్త్ర - ఓం గ్రాఁ గ్రీం గ్రౌం సః గురవే నమః

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః
గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాఙ్గురురవ్యయః ౧॥

జేతా జయన్తో జయదో జీవోఽనన్తో జయావహః
ఆఙ్గీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః ౨॥

వాచస్పతిర్ వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః
చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖణ్డిజః ౩॥

బృహద్రథో బృహద్భానుర్బృహస్పతిరభీష్టదః
సురాచార్యః సురారాధ్యః సురకార్యహితంకరః ౪॥

గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోఽనఘః
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః ౫॥

ధనుర్ధరో దైత్యహన్తా దయాసారో దయాకరః
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసమ్భవః ౬॥

ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః
ఆఙ్గీరసాబ్దసఞ్జాతో ఆఙ్గీరసకులసమ్భవః   var  ఆఙ్గీరసకులోద్భవః
సిన్ధుదేశాధిపో ధీమాన్ స్వర్ణవర్ణః చతుర్భుజః   var  స్వర్ణకశ్చ
హేమాఙ్గదో హేమవపుర్హేమభూషణభూషితః ౮॥

పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమణ్డలమణ్డితః
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః ౯॥

ఇన్ద్రాదిదేవోదేవేషో దేవతాభీష్టదాయకః
అసమానబలః సత్త్వగుణసమ్పద్విభాసురః ౧౦॥

భూసురాభీష్టదో భూరియశః పుణ్యవివర్ధనః
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః ౧౧॥

సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞః సర్వాపద్వినివారకః
సర్వపాపప్రశమనః స్వమతానుగతామరః ౧౨॥
                            var  స్వమాతానుగతామరః, స్వమాతానుగతావరః
ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః
సదానన్దః సత్యసన్ధః సత్యసంకల్పమానసః ౧౩॥

సర్వాగమజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వవేదాన్తవిద్వరః
బ్రహ్మపుత్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః ౧౪॥

సమానాధికనిర్ముక్తః సర్వలోకవశంవదః
ససురాసురగన్ధర్వవన్దితః సత్యభాషణః ౧౫॥

నమః సురేన్ద్రవన్ద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః
నమస్తేఽనన్తసామర్థ్య వేదసిద్ధాన్తపారగః ౧౬॥

సదానన్ద నమస్తేస్తు నమః పీడాహరాయ
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే ౧౭॥

నమోఽద్వితీయరూపాయ లమ్బకూర్చాయ తే నమః
నమః ప్రకృష్టనేత్రాయ విప్రాణామ్పతయే నమః ౧౮॥

నమో భార్గవషిష్యాయ విపన్నహితకారిణే
నమస్తే సురసైన్యానాంవిపత్ఛిద్రానకేతవే ౧౯॥

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వగః సర్వతోవిభుః ౨౦॥

సర్వేశః సర్వదాతుష్టః సర్వదః సర్వపూజితః
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో దీప్తికర్తా జగత్పితా ౨౧॥

విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా విశ్వయోనిరయోనిజః
భూర్భువోధనదాసాజభక్తాజీవో మహాబలః ౨౨॥

బృహస్పతిః కాష్యపేయో దయావాన్ షుభలక్షణః
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్ సుభద్గర నమోస్తు తే ౨౩॥

బృహస్పతిస్సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః
ఆచార్యోదానవారిష్ట సురమన్త్రీ పురోహితః ౨౪॥

కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తదశ్చ ప్రజాపతిః
విష్ణుః కృష్ణః సదాసూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహః ౨౫॥

ఇతి గుర్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్

No comments:

Post a Comment