Wednesday, 9 January 2019

॥ ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం ॥
ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం

శ్రీశుక ఉవాచ --
కిం జపన్ ముచ్యతే తాత సతతం విష్ణుతత్పరః
సంసారదుఃఖాత్ సర్వేషాం హితాయ వద మే పితః ౧॥

వ్యాస ఉవాచ --
అష్టాక్షరం ప్రవక్ష్యామి మన్త్రాణాం మన్త్రముత్తమమ్
యం జపన్ ముచ్యతే మర్త్యో జన్మసంసారబన్ధనాత్ ౨॥

హృత్పుణ్డరీకమధ్యస్థం శఙ్ఖచక్రగదాధరమ్
ఏకాగ్రమనసా ధ్యాత్వా విష్ణుం కుర్యాజ్జపం ద్విజః ౩॥

ఏకాన్తే నిర్జనస్థానే విష్ణవగ్రే వా జలాన్తికే
జపేదష్టాక్షరం మన్త్రం చిత్తే విష్ణుం నిధాయ వై ౪॥

అష్టాక్షరస్య మన్త్రస్య ఋషిర్నారాయణః స్వయమ్
ఛన్దశ్చ దైవీ గాయత్రీ పరమాత్మా దేవతా ౫॥

శుక్లవర్ణం ఓంకారం నకారం రక్తముచ్యతే
మోకారం వర్ణతః కృష్ణం నాకారం రక్తముచ్యతే ౬॥

రాకారం కుఙ్కుమాభం తు యకారం పీతముచ్యతే
ణాకారమఞ్జనాభం తు యకారం బహువర్ణకమ్ ౭॥

ఓం నమో నారాయణాయేతి మన్త్రః సర్వార్థసాధకః
భక్తానాం జపతాం తాత స్వర్గమోక్షఫలప్రదః
వేదానాం ప్రణవేనైష సిద్ధో మన్త్రః సనాతనః ౮॥

సర్వపాపహరః శ్రీమాన్ సర్వమన్త్రేషు చోత్తమః
ఏనమష్టాక్షరం మన్త్రం జపన్నారాయణం స్మరేత్ ౯॥

సంధ్యావసానే సతతం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే
ఏష ఏవ పరో మన్త్ర ఏష ఏవ పరం తపః ౧౦॥

ఏష ఏవ పరో మోక్ష ఏష స్వర్గ ఉదాహృతః
సర్వవేదరహస్యేభ్యః సార ఏష సముద్ధౄతః ౧౧॥

విష్ణునా వైష్ణవానాం హి హితాయ మనుజాం పురా
ఏవం జ్ఞాత్వా తతో విప్రో హ్యష్టాక్షరమిమం స్మరేత్ ౧౨॥

స్నాత్వా శుచిః శుచౌ దేశే జపేత్ పాపవిశుద్ధయే
జపే దానే హోమే గమనే ధ్యానపర్వసు ౧౩॥

జపేన్నారాయణం మన్త్రం కర్మపూర్వే పరే తథా
జపేత్సహస్రం నియుతం శుచిర్భూత్వా సమాహితః ౧౪॥

మాసి మాసి తు ద్వాదశ్యాం విష్ణుభక్తో ద్విజోత్తమః
స్నాత్వా శుచిర్జపేద్యస్తు నమో నారాయణం శతమ్ ౧౫॥

గచ్ఛేత్ పరమం దేవం నారాయణమనామయమ్
గన్ధపుష్పాదిభిర్విష్ణుమనేనారాధ్య యో జపేత్ ౧౬॥

మహాపాతకయుక్తోఽపి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః
హృది కృత్వా హరిం దేవం మన్త్రమేనం తు యో జపేత్ ౧౭॥

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా గచ్ఛేత్ పరమాం గతిమ్
ప్రథమేన తు లక్షేణ ఆత్మశుద్ధిర్భవిష్యతి ౧౮॥

ద్వితీయేన తు లక్షేణ మనుసిద్ధిమవాప్నుయాత్
తృతీయేన తు లక్షేణ స్వర్గలోకమవాప్నుయాత్ ౧౯॥

చతుర్థేన తు లక్షేణ హరేః సామీప్యమాప్నుయాత్
పఞ్చమేన తు లక్షేణ నిర్మలం జ్ఞానమాప్నుయాత్ ౨౦॥

తథా షష్ఠేన లక్షేణ భవేద్విష్ణౌ స్థిరా మతిః
సప్తమేన తు లక్షేణ స్వరూపం ప్రతిపద్యతే ౨౧॥

అష్టమేన తు లక్షేణ నిర్వాణమధిగచ్ఛతి
స్వస్వధర్మసమాయుక్తో జపం కుర్యాద్ ద్విజోత్తమః ౨౨॥

ఏతత్ సిద్ధికరం మన్త్రమష్టాక్షరమతన్ద్రితః
దుఃస్వప్నాసురపైశాచా ఉరగా బ్రహ్మరాక్షసాః ౨౩॥

జాపినం నోపసర్పన్తి చౌరక్షుద్రాధయస్తథా
ఏకాగ్రమనసావ్యగ్రో విష్ణుభక్తో దృఢవ్రతః ౨౪॥

జపేన్నారాయణం మన్త్రమేతన్మృత్యుభయాపహమ్
మన్త్రాణాం పరమో మన్త్రో దేవతానాం దైవతమ్ ౨౫॥

గుహ్యానాం పరమం గుహ్యమోంకారాద్యక్షరాష్టకమ్
ఆయుష్యం ధనపుత్రాంశ్చ పశూన్ విద్యాం మహద్యశః ౨౬॥

ధర్మార్థకామమోక్షాంశ్చ లభతే జపన్నరః
ఏతత్ సత్యం ధర్మ్యం వేదశ్రుతినిదర్శనాత్ ౨౭॥

ఏతత్ సిద్ధికరం నృణాం మన్త్రరూపం సంశయః
ఋషయః పితరో దేవాః సిద్ధాస్త్వసురరాక్షసాః ౨౮॥

ఏతదేవ పరం జప్త్వా పరాం సిద్ధిమితో గతాః
జ్ఞాత్వా యస్త్వాత్మనః కాలం శాస్త్రాన్తరవిధానతః
అన్తకాలే జపన్నేతి తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ ౨౯॥

నారాయణాయ నమ ఇత్యయమేవ సత్యం
సంసారఘోరవిషసంహరణాయ మన్త్రః
శృణ్వన్తు భవ్యమతయో ముదితాస్త్వరాగా
ఉచ్చైస్తరాముపదిశామ్యహమూర్ధ్వబాహుః ౩౦॥

భూత్వోర్ధ్వబాహురద్యాహం సత్యపూర్వం బ్రవీమ్యహమ్
హే పుత్ర శిష్యాః శృణుత మన్త్రోఽష్టాక్షరాత్పరః ౩౧॥

సత్యం సత్యం పునః సత్యముత్క్షిప్య భుజముచ్యతే
వేదాచ్ఛాస్త్రం పరం నాస్తి దేవః కేశవాత్ పరః ౩౨॥

ఆలోచ్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య పునః పునః
ఇదమేకం సునిష్పన్నం ధ్యేయో నారాయణః సదా ౩౩॥

ఇత్యేతత్ సకలం ప్రోక్తం శిష్యాణాం తవ పుణ్యదమ్
కథాశ్చ వివిధాః ప్రోక్తా మయా భజ జనార్దనమ్ ౩౪॥

అష్టాక్షరమిమం మన్త్రం సర్వదుఃఖవినాశనమ్
జప పుత్ర మహాబుద్ధే యది సిద్ధిమభీప్ససి ౩౫॥

ఇదం స్తవం వ్యాసముఖాత్తు నిస్సృతం
సంధ్యాత్రయే యే పురుషాః పఠన్తి
తే ధౌతపాణ్డురపటా ఇవ రాజహంసాః
సంసారసాగరమపేతభయాస్తరన్తి ౩౬॥

ఇతి శ్రీనరసింహపురాణే అష్టాక్షరమాహాత్మ్యం నామ సప్తదశోఽధ్యాయః ౧౭॥

No comments:

Post a Comment